Overzicht

Assetmanager Civiele Constructies
36 uur | Amsterdam

De functie Assetmanager Civiele Constructies

De grachten van Amsterdam; ze zijn zo kenmerkend voor onze stad. Veel van de bijbehorende assets als bruggen en kades vallen onder gemeentelijk of werelderfgoed. Momenteel staat de soms slechte staat ervan volop in de schijnwerpers. De komende jaren gaan we hier dus een enorme inhaalslag maken. Jij staat aan de basis hiervan. Daarnaast zorg je als Assetmanager Civiele Constructies dat ook de andere assets in orde zijn én blijven.

Dit ga je doen

1.600 bruggen, 200 kilometer gemetselde kades en 600 kilometer oevers. Tel daarbij honderden steigers, tientallen sluizen en diverse geluidsbeschermingsmaatregelen, en je hebt een goed beeld van jouw verantwoordelijkheden. Als assetmanager civiele constructies zorg jij namelijk voor het beheer en onderhoud van al deze assets. Mede dankzij jou kunnen bewoners en bezoekers van onze hoofdstad gebruikmaken en genieten van de vele grachten, bruggen en sluizen.

Als assetmanager werk je in een team met onder meer programmeurs, regievoerders en vakspecialisten. Het team heeft voornamelijk een regierol. Het gaat om het integrale proces van monitoring & inspecteren, programmeren, realiseren en adviseren van het groot- en vervangingsonderhoud. Op jouw aangeven worden de juiste monitorings- en inspectiemaatregelen getroffen. Hierbij ga je voor minimale kosten en maximaal resultaat. Jij stelt heldere kaders op voor beleid, budget, kwaliteit en kwantiteit en stuurt op balans tussen risico-, kosten en functionaliteit. Ook ben je als assetmanager kaderstellend voor het Dagelijks onderhoud wat bij Stadswerken wordt uitgevoerd. Je maakt adequate inspectie-, instandhoudings- en uitvoeringsplannen. Uiteraard houd je rekening met relevante aspecten zoals risico’s, gebiedsspecifieke eisen, maatschappelijke factoren, politiek en veiligheid.

Dagelijks zit je om tafel met uiteenlopende betrokkenen. Dit zijn voornamelijk interne partijen; je collega-assetmanager is het gezicht naar het programma Kades en Bruggen. Zo overleg jij met het team Openbare Ruimte, ons eigen ingenieursbureau en de afdeling Civiele Constructies van Stadswerken. Het gaat bijvoorbeeld over zaken als uniformiteit van maatregelen, inkoop en financiën. Dat er vaak sprake is van tegengestelde belangen is een feit. Jij voelt dit feilloos aan, laat je niet van de wijs brengen en leidt op natuurlijke wijze alles in goede banen. Naast je lange termijn activiteiten pak je ook diverse ad-hoc zaken op. Denk hierbij aan incidenten zoals plotseling optredende scheuren, verzakkingen of schade aan de assets.

Bekijk hier de video waarin onze Assetmanager verteld over haar werk. https://youtu.be/mgVRXtJ4bcA

Dit is jouw kracht als Assetmanager Civiele Constructies

Een stevige persoonlijkheid die in staat is mensen aan zich te binden; dat ben jij. Je schakelt snel tussen operationeel en strategisch niveau en neemt als vanzelfsprekend het voortouw bij uit te voeren taken. Een gespreid bedje is niet aan jou besteed. Van dynamiek en hectiek daarentegen krijg je volop energie. Je werkt als teamplayer graag en goed samen met je collega-assetmanagers en teammanager. Verder heb je:

  • Een wo-werk en denk ni­veau, bij voor­keur in een be­drijfs­kun­di­ge of ci­viel­tech­ni­sche rich­ting;
  • Ster­ke af­fi­ni­teit met ci­vie­le tech­niek en in­zicht in de Am­ster­dam­se ge­meen­te­lij­ke pro­ces­sen;
  • Je bent een ma­na­ger die er op stuurt dat re­sul­ta­ten wor­den ge­haald;
  • Er­va­ring met be­heer en on­der­houd in een bin­nen­ste­de­lijk ge­bied;
  • Bij voor­keur er­va­ring met as­set­ma­na­ge­ment.

Wij bieden

  • Mi­ni­maal € 4.777, – en maxi­maal € 6.365, – bru­to per maand (schaal 13) op ba­sis van een 36-uri­ge werk­week. Je exac­te sa­la­ris is af­han­ke­lijk van je op­lei­ding, ken­nis en er­va­ring. Vol­doe je niet aan alle func­tie-ei­sen? Dan no­di­gen we je toch uit om te sol­li­ci­te­ren; je kunt in­stro­men in schaal 12;
  • Com­plexe, af­wis­se­len­de werk­zaam­he­den en een plek in een col­le­gi­aal, di­vers team waar­bin­nen ie­der­een zijn iden­ti­teit en ei­gen­heid be­houdt;
  • Uit­ste­ken­de op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den zo­als of­fi­ce­trai­nin­gen, mind­ful­ness en vak­spe­ci­a­lis­ti­sche op­lei­din­gen;
  • De mo­ge­lijk­heid om thuis te wer­ken en flexi­be­le werk­tij­den te han­te­ren, voor een goe­de ba­lans tus­sen werk en pri­vé;
  • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, met on­der meer op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge aan je ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get dat je vrij kunt be­ste­den.

De organisatie

Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. Je kunt je voorstellen dat het hierbij belangrijk is dat we assets zoals verhardingen, bruggen, kademuren en openbare verlichting goed onderhouden. Dit is de taak van onze afdeling Stedelijk Beheer., Om alle uitdagingen in de openbare ruimte het hoofd te bieden, richten wij ons op diverse transities. Zo verschuift onze focus van taakgericht naar procesgericht werken van techniek naar functie, gebruik en veiligheid, van onderhoudbaar naar herbruikbaar en duurzaamheid, en van degelijk naar met lef en flair.

Komende jaren werken wij aan het op orde brengen van de basis, implementatie van de reorganisatie richting centralisatie, het vergroten en versnellen van onze onderhoudsopgave en de doorontwikkeling van assetmanagement. De verwachting is dat de organisatie rondom civiele constructies de komende jaren zal ontwikkelen. Dit vraagt van jou ook flexibiliteit om te blijven kijken waar je kennis en ervaring het best tot zijn recht zal komen in afstemming met de andere assetmanager. Uiteindelijk werken wij allemaal voor 1Amsterdam. In het dertig koppige team Civiele Constructies zijn we betrokken bij elkaar, elkaars werk én bij de stad. Onze mensen weten wat speelt in de stad en de wereld, net als jij.

Sollicitatieprocedure

Zet jij je ideeën en kennis graag in voor een ambitieuze werkgever die het beste wil voor de stad Amsterdam en haar bewoners, ondernemers en bezoekers? Upload dan uiterlijk 19 oktober 2021 je motivatie en cv via de sollicitatiebutton.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Vragen over deze vacature
Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Arjen van Maanen, Coordinator inspectie en programmering Bruggen, kades en sluizen. Hij is bereikbaar per mail: Arjen.van.maanen@amsterdam.nl  en/of via 06-34165137.

Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op Christine Hilgers, projectleider werving en selectie. Zij is bereikbaar via 06-11179090 en c.hilgers@amsterdam.nl.

 

Geïnteresseerd in de functie Assetmanager Civiele Constructies? Klik dan op de sollicitatie button hieronder. Nog even verder kijken naar vacatures in de infrasector?